O mne
Audit a ostatné uisťovacie služby
Ekonomické poradenstvo, účtovníctvo
         a lektorská činnosť
Správa o transparentnosti
Kontakt
domov napíšte nám site map
                                       Aktualizované znenie   
Správa o transparentnosti vypracovaná v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 537/2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES

         Som audítorka, ktorá vykonáva štatutárne audity individuálnej účtovnej závierky, okrem iného aj audity subjektov verejného záujmu. V súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 537/2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu (ďalej len „Nariadenie“) a v súlade s Vnútorným predpisom UDVA pre štatutárnych audítorov a audítorské spoločnosti zverejňujem túto správu o transparentnosti za rok končiaci 31.12. 2017.

         Uvedené informácie v tejto správe sa vzťahujú na audítorku Ing. Eva Kútiková k 31.12.2017, pokiaľ nie je v správe uvedené inak.

Právna forma
         Audítorskú činnosť vykonávam ako fyzická osoba viac ako 22 rokov. Som členkou Slovenskej komory audítorov na základe licencie č. 509 vydanej Slovenskou komorou audítorov dňa 09.12.1994. Trvalé sídlo mám v Slovenskej Ľupči, Športová ul. 1037/34.

Popis siete, organizačná a právna štruktúra siete
          Audítorskú činnosť vykonávam samostatne ako fyzická osoba. Nie som súčasťou siete v zmysle § 2 ods. 12 Zákona.

Popis štruktúry riadenia
          V súlade s § 21 ods.1 Zákona vykonávam audit ako zodpovedná audítorka Ing. Eva Kútiková, číslo licencie 509 vo vlastnom mene a na vlastný účet. Celý proces audítorskeho overovania účtovných závierok spoločnosti je plánovaný a riadený v zmysle Medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku ako aj Zákona.V súlade s § 23 ods. 4 poskytujem aj neaudítorské služby v oblasti ekonomického poradenstva a lektorskú činnosť.

Popis vnútorného systému zabezpečenia kvality
          Ako zodpovedná audítorka zodpovedám za celkovú kvalitu overovacích prác každej zákazky, dodržiavanie nezávislosti a odbornej spôsobilosti. Vo svojej práci uplatňujem postupy stanovené Medzinárodnými audítorskými štandardami, Etickým kódexom, regulačnými a právnymi predpismi tak, aby boli dodržané audítorské zásady a tým aj kvalita výkonu práce, profesionalita, spoľahlivosť a objektivita. V jednotlivých etapách audítorského overovania vyhodnocujem dodržiavanie všetkých relevantných predpisov záväzných pre výkon auditu. Vo svojej činnosti sa riadim vnútorným systémom zabezpečenia kvality. Tento systém zahŕňa zásady a postupy, ktoré riešia zodpovednosť za riadenie systému kvality v audítorskej činnosti, etické požiadavky, akceptáciu a pokračovanie vo vzťahu s klientom, stratégiu a plánovanie zákazky, realizáciu zákazky a monitorovanie.

Vnútorný systém zabezpečenia kvality tvoria dva systémy monitoringu:

- previerka zabezpečenia kvality zákazky
- previerka postupov audítora.

Previerka zabezpečenia kvality zákazky

          Pred samotným vydaním správy o štatutárnom audite prebieha previerka kvality, ktorú vykonáva licencovaný audítor. Previerka pozostáva z kontroly správy audítora a účtovnej závierky, iných finančných údajov, ktoré sú súčasťou správy, plánu auditu, zhrnutí výsledkov auditu v memorande, iných informácií a dôkazov v pracovnej dokumentácii. Až keď sa audítor vykonávajúci previerku ubezpečí, že boli dodržané primerané úsudky a závery v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami a inými relevantnými postupmi a predpismi platnými v SR, vydá zodpovedná audítorka správu o štatutárnom audite.

Previerka postupov audítora

          Cieľom tejto previerky je primerané uistenie, že audítor vo svojej práci postupuje v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami, relevantnými predpismi a postupmi platnými v SR, aplikuje a dodržiava primerane vo svojej činnosti vnútroný systém zabezpečenia kvality, systém kontroly, regulačné a zákonné požiadavky.

Vyhlásenie štatutárneho orgánu o účinnosti fungovania vnútorného systému kvality
          Ako zodpovedná audítorka vyhlasujem, že pri výkone audítorskej činnosti dodržiavam vnútorný systém kvality, čím je zabezpečené dodržiavanie odborných štandardov, Etického kódexu a relevantné právne predpisy kvality výkonu audítorskej práce a tým aj vydanie primeranej audítorskej správy.

Dátum poslednej previerky zabezpečenia kvality
          Dohľad vykonaný UDVA protokol podpísaný 12.1.2016. Previerka zabezpečenia kvality auditu bola vykonaná SKAU dňa 12.9.2016.

Zoznam subjektov verejného záujmu auditovaných audítorom
          V roku 2017 som vykonala audit v týchto subjektoch verejného záujmu:

-    KT INVEST,a.s. Žiar nad Hronom
-    Cestné stavby, a.s. Banská Bystrica

Vyhlásenie o postupoch na zabezpečenie nezávislosti audítora
          Každý rok svoju nezávislosť k overovanému subjektu preverujem a analyzujem podľa ustanovení § 21 Zákona. Pravidelne sledujem prekážky výkonu auditu, ktoré by mohli ohroziť moju nezávislosť v súlade s § 21 ods. 2 a 3 Zákona. V subjektoch verejného záujmu, ktoré som v uplynulom období overovala, neposkytujem žiadne iné služby. Vyhodnotenie nezávislosti je súčasťou audítorskej dokumentácie.

Vyhlásenie o sústavnom vzdelávaní audítora
          Sústavné vzdelávanie je jednou z kľúčových zásad audítora, pretože je to významný nástroj pri zvyšovaní kvality poskytovaných služieb. V súlade s požiadavkami medzinárodných vzdelávacích štandardov IFAC a podľa §31 Zákona je audítor povinný absolvovať v trojročnom vzdelávacom cykle minimálne 120 hodín, najmenej však 20 hodín ročne. Pravidelne sa zúčastňujem na vzdelávacích aktivitách organizovaných Slovenskou komorou audítorov.

Politika rotácie štatutárneho audítora v súlade s článkou 17 ods. 7 Nariadenia a § 33 Zákona
          Ako štatutárny audítor poskytujúci služby auditu v subjekte verejného záujmu uzatváram zmluvu o audite na obdobie minimálne 2 rokov. Audit vykonávam v tom istom subjekte verejného záujmu najviac päť po sebe idúcich rokov odo dňa schválenia a vymenovania výborom pre audit.

Finančné informácie
          Štruktúra celkových dosiahnutých príjmov za rok končiaci 31.12.2017 bola nasledovná:

-    výnosy za štatutárny audit v subjektoch verejného záujmu 4 700,- EUR ,
-    tržby za štatutárny audit v ostatných spoločnostiach 38 224,- EUR



          V Slovenskej Ľupči, dňa 28.februára 2019.

Ing. Eva Kútiková
Copyright © 2009