O mne
Audit a ostatné uisťovacie služby
Ekonomické poradenstvo, účtovníctvo
         a lektorská činnosť
Správa o transparentnosti
Kontakt
domov napíšte nám site map
 Audit a ostatné uisťovacie služby
 Vykonávam štatutárny audit pre klientov priebežne počas celého roka. Mojou snahou je pružne a efektívne    reagovať na neustále sa meniace podmienky ekonomického prostredia a požiadavky klienta. Ku každej zákazke  pristupujem individuálne a flexibilne. Pri poskytovaní auditorských služieb sa riadim Etickým kódexom audítora,  Medzinárodnými audítorskými štandardami (ISA), zákonom o audítoroch, predpismi vydanými SKAu.

 Dôraz kladiem na:

  • dodržiavanie zákona o účtovníctve, postupov účtovania a ostatných súvisiacich legilatívnych noriem s cieľom zabezpečiť presnosť, kompletnosť, správnosť a spoľahlivosť účtovných informácií
  • správne, účinné a efektívne fungovanie interného kontrolného systému klienta s cieľom zabezpečiť riadny chod spoločnosti, jej dlhodobý rast, stabilitu a ochranu jej majetku
 Výsledkom štatutárneho auditu je správa nezávislého audítora spracovaná podľa ISA, ktorá obsahuje názor  audítora na zverejňovanú účtovnú závierku a správu audítora o overení súladu výročnej správy s auditovanou  účtovnou závierkou.
 


Copyright © 2009